Hyfforddi a Digwyddiadau

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd


CYRSIAU HYFFORDDIANT CYFREDOL

 

Dyddiad TeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
29/09/20 Paratoi ar gyfer Actio Personol a Threisgar Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at gynhyrchwyr, Cyfarwyddwyr, technegwyr ac actorion ond mae'n agored i unrhyw un sydd â ddiddordeb creadigol. Bydd dylunwyr gweithredu profiadol yn helpu cyfranogwyr i sefydlu protocolau ar gyfer gweithredu corfforol agos ac arferion gwaith diogel sy'n addas i'ch cynhyrchiad neu i helpu i adeiladu eich gwybodaeth. Mae'n allyrru'r gyfraith sy'n ymwneud ag arfau real a theatraidd (cleddyf ac ati, ac eithrio arfau tanio). Darganfyddwch yr hyn y gallwch ac na allwch ei ddefnyddio yn y theatr a sut i'w hadnabod mewn seminar rhyngweithiol. Llawer o agweddau sy'n berthnasol i deledu, ffilm a digwyddiadau byw hefyd.
Cyfarfod Zoom. Rhaid cofrestru drwy Eventbrite
Ymsefydlu - 29/09/20 6 sesiwn bob dydd Iau o 01/10/20Hyfforddi'r Hyfforddwr Dysgu sut i rannu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad.Cyfarfodydd Zoom. Rhaid cofrestru drwy
Eventbrite
06/10/20 Hyfforddiant Achrededig Rheoliadau Plant
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybod am y rheoliadau sydd eu hangen i weithio gyda phlant yn y diwydiannau creadigol yn enwedig teledu/Ffilm a Theatr/CelfyddydauCyfarfod Zoom. Rhaid cofrestru drwy Eventbrite
19/10/20trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.Cyfarfod Zoom. Rhaid cofrestru drwy Eventbrite
CYRSIAU SYDD WEDI BODCysylltwch â ni er mwyn trafod cynnal y cyrsiau yma eto.
Gweithdy Arfau Theatrig gyda RC ANNIEChwalu'r gyfraith sy'n ymwneud ag arfau go iawn a theatraidd (cleddyf ac ati, ac eithrio arfau tanio). Darganfyddwch yr hyn y gallwch ac na allwch ei ddefnyddio yn y theatr a sut i'w hadnabod mewn seminar rhyngweithiol. Llawer o agweddau sy'n berthnasol i deledu, ffilm a digwyddiadau byw hefyd.
Gweithdy Gynnau Llaw gyda RC- Annie Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â ddiddordeb mewn dysgu mwy am ymarferoldeb a'r gyfraith sy'n ymwneud â defnyddio gynnau theatrig, llawer o agweddau sy'n berthnasol i deledu, ffilm a digwyddiadau byw hefyd.
Cyflwyniad i Trello Bydd y sesiwn yn cynnig dulliau modern o weithio, arferion da a awgrymir ar gyfer negeseua megis Mewnflwch Sero a phrofiad ar blatfform cwmwl megis Trello.
trip-hazard-98658_1280Sesiwn Holi ac Ateb - Asesiad RisgMae Cynrychiolydd a swyddog addysg Martin Roberts yn cynnal y sesiwn holi ac ateb hwn ar Asesiadau Risg ; camgymeriadau cyffredin a chyngor ar gyfer eu cadw'n berthnasol.
Meistroli Google DriveBydd mynychwyr yn dysgu sut mae defnyddio Google Drive i weld a golygu dogfennau a ffeiliau o unrhyw ddyfais, unrhywle.
Cyd-weithio'n fyw ar ddogfennau gyda chydweithwyr a lleihau defnydd o atodiadau e-bost
Dosbarth Meistr Cydlynu Mynediad gyda cwmni Theatr Taking Flight.Trafodaeth/gweithdy rhyngweithiol yw hwn a fydd yn edrych ar ffyrdd o wneud cynhyrchiad yn hygyrch. Archwiliad ymarferol o'r hyn sy'n bosib yn awr yn ystod pandemig COVID 19 ac yn y dyfodol pan fyddwn yn dychwelyd i leoliadau.
Creu Gofod Ymarfer Hygyrch gyda Cwmni Theatr Taking FlightBydd y gweithdy hwn yn darparu lle diogel i archwilio beth allwch chi ei wneud i greu lle cynhwysol a hygyrch ar-lein ac mewn mannau ffisegol, o recriwtio i noson gyntaf a thu hwnt.
Dablygu Diogelwch Seicolegol mewn Timau Mae'r sesiwn hon yn cefnogi rheolwyr a goruchwylwyr i ddeall & apply the foundations of Psychological Safety (PS); Lefelau uchel o ymddiriedaeth; cyfathrebu tryloyw; cenhadaeth a rennir. Ceir tystiolaeth o PS i gynorthwyo timau cynhyrchiol, creadigol ac arloesol iawn – mae'r sesiwn hon yn dangos i reolwyr/goruchwylwyr sut y gellir cyflawni hyn.
Ffocysu eich Cyfeiriad Bydd cyfranogwyr yn deall sut y gall adnabod set o werthoedd personol iawn greu sgaffald ar gyfer ymddygiadau gwerthfawr, penderfyniadau cymhleth, cydlyniad a chyfeiriad bywyd.
Rheoli Risgiau COVID - 19 Mae'r cwrs ar-lein hwn wedi'i gynllunio i roi dealltwriaeth i gynadleddwyr o'r protocolau rheoli risg cyfredol mewn perthynas â chynhyrchu ac COVID -19.
Bydd yn helpu i lywio asesiad risg COVID-19 manwl a phenodol, yn unol â gofynion cyfreithiol H&S ehangach ac arfer gorau. Yn wreiddiol ar gyfer pobl yn gweithio yn teledu a ffilm ond yn addas ar gyfer digwyddiadau byw hefyd.
Ail feddwl Straen Mae'r sesiwn hon ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sy'n teimlo eu bod yn cael eu heffeithio'n negyddol gan eu lefelau straen. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai fynd i'r afael â'u perthynas â straen ac archwilio safiad a meddylfryd mwy cadarnhaol gan ganiatáu ar gyfer mwy o berfformiad yn y gweithle a gwell ansawdd bywyd.
hands-565602_19202Cydnerthedd Creadigol A ydych yn dymuno datblygu mwy o gadernid i'ch cefnogi eich hun yn eich gwaith a'ch bywyd personol, yn enwedig yn ystod cyfnodau o her? Mae'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddatblygu gwydnwch cynaliadwy yn eich bywyd fel y gallwch wella eich creadigrwydd, cynhyrchiant a lles.
Gweithdy Ariannu eich prosiect mewn dwy sesiwn. Rhaid eich bod ar gael ar gyfer y ddwy sesiwn.

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
Sesiwn Holi ac Ateb - ClwstwrOes gennych chi syniad a allai drawsnewid y sector sgrîn a newyddion yng Nghymru?
Mae Clwstwr am ariannu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau sy'n ymdrin â heriau, gan gynnwys: archwilio ffyrdd newydd o adrodd straeon, ymgysylltu â chynulleidfaoedd a marchnadoedd a’u hadeiladu mewn ffyrdd newydd a chreu ffyrdd newydd o weithio er mwyn creu modelau busnes cynaliadwy.
Byddwn yn croesawu Datganiadau o Ddiddordeb tan 9am ddydd Gwener, 1 Mai 2020.
Cyflwyniad i Awtistiaeth yn y gwaith Nod y cwrs yw galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ' Niwroamrywiaeth ' a ' Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth ' (ASC).
questions-1014060_640Annog a Mentora. (Cwrs Gloywi)Darparu datblygiad sgiliau parhaus i ' r rhai sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant hyfforddi mentora a/neu gyflwyno hyfforddi a mentora
Gweithdy cyfweliadau ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn Theatr Rydych wedi cael cynnig cyfweliad ar gyfer eich swydd ddelfrydol. Beth allwch chi ei wneud er mwyn sicrhau y byddwch yn llwyddiannus? Ymunwch ag Antonia Collins wrth iddi eich tywys chi drwy'r broses cyfweliad am swydd gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol.
Gweithdy CV ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn theatr A oes angen atgyfnerthu eich CV, neu ddim yn gwybod sut i ddechrau arni? Ymunwch ag Antonia Collins, a gadewch iddi eich cymryd cam-wrth-gam i greu'r CV cywir i chi.
idea-1014016_1920Cwrs Rheoli Cynhyrchiad: Drama a Ffilm (3&4) Bydd y cwrs modiwlaidd hwn yn rhoi sylfaen wybodaeth drylwyr i chi o'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynhyrchiad rhagorol ac effeithiol. Gan ddefnyddio seminarau rhyngweithiol, ymarferion ymarferol, gweithdai ac enghreifftiau o'r diwydiant, byddwch yn gorffen gyda sylfaen gref i adeiladu eich gyrfa ymhellach ac yn rhagori arni fel rheolydd cynhyrchiad.
lightsJET7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.
hands-565602_19202Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer bobl Greadigol (CYMRAEG) Gwella eich llythrennedd iechyd meddwl i adnabod arwyddion a symptomau o gyflyrau iechyd meddwl.
idea-1014016_1920Gweithdy Pitsio Syniadau - (1 diwrnod)Darganfod sut i gyflwyno eich synidau.
questions-1014060_640Annog a Mentora. (Cwrs Gloywi)Darparu datblygiad sgiliau parhaus i ' r rhai sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant hyfforddi mentora a/neu gyflwyno hyfforddi a mentora
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
Syrjeri Digidol gyda Carl Morris Archebwch sesiwn un-awr yn syrjeri digidol CULT Cymru gyda Carl Morris
idea-1014016_1920Gweithdy Cyflwyno Syniadau - (1 diwrnod)Darganfod sut i gyflwyno eich synidau.
flag-75047_1280Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern - CaerdyddNod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.
Gweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
NA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.
voiceYnganu Safonol RP (hanner diwrnod) I actorion sydd eisiau datblygu acen RP ar gyfer teledu, ffilm a theatr.
Perfformiad Gwych Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn defnyddio ffyrdd hwyliog a phwerus i edrych ar y credoau sy'n ein cyfyngu neu'n ein rhyddhau tra byddwn ar y llwyfan.
idea-1014016_1920Movie Magic: Cyllidebu Nôd y gweithdy ymarferol hwn yw i ddarparu trosolwg o Movie Magic Budgeting ac i ymgymryd ag ymarferion i ddefnyddio'r rhaglen yn effeithiol ar gyfer Dramâu Teledu a Chynhychiadau Ffilm.
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
red-cross-303433_640Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng - (1 diwrnod) Dysgwch sut i ddelio ag argyfwng cymorth cyntaf.
Gweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
questions-1014060_640Annog a Mentora.Nod y cwrs deuddydd hwn yw galluogi gweithwyr sefydledig yn y sector creadigol sy'n frwdfrydig dros ddysgu a datblygu i annog a chefnogi eu cyd-weithwyr yn effeithiol drwy arferion hyfforddi a mentora. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys gweithdy deuddydd wedi'i ddilyn gan ymarfer annog a mentora
red-cross-303433_640Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)Hyfforddi i fod yn berson Cymorth Cyntaf.
twitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)
lightsNA7909-(1) Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (1 diwrnod - Caerdydd) Mae'r cwrs yma NA7909- (1): AR GYFER POBL SYDD EISOES WEDI CWBLHAU CWRS CREATIVE SKILLSET YN UNIG ac yn dal copi o'u tystysgrif. Mae'n asesiad ymarferol un dydd gan fod y dystysgrif Skillset bresennol yn cyfrif fel dysgu achrededig blaenorol.
clef-145825_640Gweithdy Cylchdro Llais i Gantorion - CaerdyddYdych chi erioed wedi bod awyddus i ddysgu am gylchdro ‘looping’ llais byw?
Fe fydd Tobias Hug, ‘looper’ profiadol, canwr a cappella a beatboxer yn eich gosod ar y trywydd iawn!
BECTU Dathlu'r Diwydiannau CreadigolOs ydych chi’n gweithio y tu ôl i’r llenni yn y byd teledu, ffilm, theatr neu ddigwyddiadau byw, dyma gyfle i ddysgu am y cymorth sylweddol sydd ar gael gan BECTU.
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
questions-1014060_640Gloywi Sgiliau Annog a Mentora - Caerdydd (2 awr)Cyrsiau gloywi sgiliau parhaus i aelodau sydd wedi mynychu ein cyrsiau Annog a Mentora.
lightsTystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES) - (2 diwrnod)Ar gyfer trydanwyr neu dechnegwyr goleuo sy'n gweithio mewn Darlledu, Ffilm neu Theatr.
sign-304041_640Hyfforddiant Diogelwch TânGwybod beth i'w wneud mewn achos o dân.
red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Ail-ardystio Adnewyddu eich sgiliau Cymorth Cyntaf.

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd