Hafan


Mae CULT Cymru yn brosiect ar y cyd rhwng pedwar undeb yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru. Yr undebau yw BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion a Gild Ysgrifenwyr ym Mhrydain. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr diwydiant, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.

Cyrsiau newydd ar gael. Gweler ein Tudalen Hyfforddi a Digwyddiadau am fanylion pellach ar ein cyrsiau ac i archebu.

Rydym yn trefnu nifer o weithgareddau – megis gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, dosbarthiadau meistr a chefnogaeth diswyddo.

Launch: BECTU Theatre Diversity Action Plan / Lansiad:...

LANSIAD: Cynllun Gweithdredu Amrywiaeth Theatr BECTU

MAWRTH, 18 Mehefin 2019, 12:00 – 13.30

BECTU (sector o Prospect) yw’r undeb llafur sy’n cynrychioli gweithwyr tu ôl i’r llenni mewn Theatr, Digwyddiadau Byw, Teledu, Ffilm a Chyfryngau Digidol.

Ymunwch â ni i lansiad Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU (Cymru) yng nghwni Dafydd Elis-Thomas, Driprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  i’w gynnal yn y Senedd, Bae Caerdydd ddydd Mawrth 18 Mehefin o 12.00 – 13.30.

Mae wedi bod yn destun pryder ers amser maith na wnaed digon o gynnydd ar draws y DU i wneud theatr yn fwy amrywiol, nid yn unig ar y llwyfan ac yn y gwaith sy’n cael ei berfformio ond hefyd yng nghefn y llwyfan. Ni all theatr sy’n honni bod ei gwreiddiau yn y gymuned wneud yr hawliad hwnnw os yw adrannau cyfan o’r gymuned honno yn anweledig yn y theatr honno. Mae gweithlu mwy amrywiol nid yn unig yn foesegol y peth iawn i’w wneud ond mae’n cynyddu creadigrwydd ac mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn arwain at fanteision ariannol sylweddol i sefydliad.

Lansiwyd Cynllun Gweithredu Amrywiaeth BECTU yn llwyddiannus gan Faer Llundain ym mis Tachwedd 2018 gyda bron i 100 o sefydliadau’n cofrestru. Yn anffodus, dim ond un o Gymru (o’i gymharu â 17 yn yr Alban). Rydym bellach yn annog theatrau a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i ymuno â Chynllun Gweithredu BECTU. Anfonwch e-bost at janice.turner@bectu.org.uk os ydych chi eisiau cofrestru.

Nodyn: Bydd Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU (Cymru) ar gael yn fuan. Mae’r Cynllun Gweithredu cychwynnol yn canolbwyntio ar bobl Dduon ac Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), ond mae’n berthnasol i bob grwp heb gynrychiolaeth ddigonol.

I archebu eich lle yn y lansiad ewch  i https://bit.ly/2I1pdY9

Cliciwch yma i ddarllen cylchlythyr CULT Cymru.  Am gopi caled ebostiwch sian@bectu.org.uk

Cylchlythyr CULT Cymru 2013